Βορνίτης

Cooks Kitchen, Cornwall, Αγγλία
Goldschmidt (1913), Vol.1, Tab.244, Fig.2
 

   
 (100)   (111) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java