Πεντλανδίτης pentlandite

Τύπος: (Fe,Ni)9S8
Σύστημα: Κυβικό
Κατηγορία: Σουλφίδια

Πεντλανδίτης.
Καναδάς.
Πεντλανδίτης με μαγνητοπυρίτη.
Lac des Iles Mine, Ontario, Καναδάς.
Photo: Maurice de Graaf.