Κόκκινη Σανδαράχη

Nagyag, Ρουμανία
Goldschmidt (1923), Vol.7, Tab.112, Fig.33
 

         
 (001)   (010)   (110)   (210)   (012) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java