Ασβεστίτης

Συνήθης μορφή
Berry et al. (1983), Fig.12.2
 

   
 (21-31)   (10-11) 
Σκαληνόεδρο   Ρομβόεδρο 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java