Μαγνησίτης

Scaleglia, Ελβετία
Hintze (1930), Vol.1.3, Fig.887
 

     
   (10-11)      (21-31)    (4 8 -12 5)

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java