Βολφραμίτης

Zinnwald, Βοημία
Goldschmidt (1923), Vol.9, Tab.54, Fig.20
 

           
 (100)    (210)     (110)    (102)   (011)   (121) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java