Χλωρίτης

Achmatowsk, Ουράλια, Ρωσία
Goldschmidt (1913), Vol.2, Tab.204, Fig.32
 

       
 (001)   (011)   (112)  (-112) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java