Πλαγιόκλαστο

Συνήθης μορφή
Berry et al. (1983), Fig.15.17
 

         
 (001)   (010)   (110)   (1-10)  (10-1)

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java