Χαλαζίας

L-Χαλαζίας (αριστερόστροφος)
Berry et al. (1983), Fig.15.8
 

         
 (10-10)   (10-11)   (01-11)  (2-1-11) (6-1-51)

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java