Σχήμα 4.3. Ετήσια διακύμανση της μέσης μηνιαίας τιμής θερμοκρασίας και βροχόπτωσης για τους τύπους κλίματος μικρού γεωγραφικού πλάτους

Επιστροφή