Σχήμα 4.4. Ετήσια διακύμανση της μέσης μηνιαίας τιμής θερμοκρασίας και βροχόπτωσης για τους τύπους κλίματος μέσου γεωγραφικού πλάτους

Επιστροφή