μαθήματα
γεωγραφίας

περιεχόμενα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Ορισμός και προβλήματα της Γεωγραφίας
1.2. Μέθοδοι και μέσα έρευνας της Γεωγραφίας
1.3. Διαίρεση της Γεωγραφίας
1.4. Η Γεωγραφία στην εκπαίδευση και στην έρευνα
1.5. Ιστορία της Γεωγραφίας

2. ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ
2.1. Η Γη ως σφαίρα
2.2. Η Γη ως ελλειψοειδές εκ περιστροφής
2.3. Το Γεωειδές
2.4. Διαστάσεις της Γης

3. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
3.1. Ορίζοντος - Είδη οριζόντων - Ορατότητα
3.2. Σημεία του ορίζοντα και αστρονομικός καθορισμός τους

4. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ
4.1. Υδρόγειος
4.2. Χάρτες
4.3. Προβολές χαρτών

5. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ
5.1. Γραφικοί κανόνες απεικόνισης των αντικείμενων των χαρτών
5.2. Γενίκευση

6. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
6.1. Διαίρεση των τοπογραφικών χαρτών
6.2. Τριγωνισμός - Τριγωνομετρικό δίκτυο
6.3. Μέτρηση αποστάσεων
6.4. Υψομετρία
6.5. Περιεχόμενο των τοπογραφικών χαρτών
6.6. Απεικόνιση του ανάγλυφου
6.7. Απεικόνιση του δικτύου των παράλληλων και μεσημβρινών των χαρτών
6.8. Σχήμα και ενδείξεις των χαρτών

7. ΧΑΡΤΟΜΕΤΡΙΑ
7.1. Χαρτομετρικές εργασίες
7.2. Μέτρηση αποστάσεων
7.3. Μέτρηση επιφανειών
7.4. Υπολογισμός των κλίσεων των κλιτύων από χάρτες μεγάλης κλίμακας
7.5. Υπολογισμός όγκου από τοπογραφικούς χάρτες
7.6. Μορφολογικές τομές (Profile)

8. ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
8.1.Γενικά
8.2. Ονοματολογία Αεροφωτογραφιών
8.3. Λήψη αεροφωτογραφιών
8.4. Είδη αεροφωτογραφιών
8.5. Κλίμακα αεροφωτογραφιών
8.6. Προσανατολισμός των αεροφωτογραφιών
8.7. Εμβαδά της επιφάνειας που καλύπτουν οι αεροφωτογραφίες
8.8. Μελέτη των αεροφωτογραφιών
8.9. Στερεοσκοπική παρατήρηση

9. ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΩΝ

10. Η ΓΗ ΩΣ ΟΥΡΑΝΙΟ ΣΩΜΑ
10.1. Κινήσεις της Γης
10.2. Μέτρηση χρόνου

11. ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ
11.1. Γενικά
11.2. Οριζόντιος διαμελισμός της γήινης επιφάνειας
11.3. Κατακόρυφος διαμελισμός

12. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ)
12.1. Διαίρεση της ατμόσφαιρας
12.2. Συστατικά της ατμόσφαιρας
12.3. Κατανομή της θερμοκρασίας στη Γη

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιστροφή στην αρχική σελίδα μαθημάτων

Επικοινωνία: vavliak@auth.gr
Τεχνική επιμέλεια: Αλέξανδρος Καλαθάς akalatha@freemail.gr